search

Best photos of the month, January 2020.

Snowy Owl | Nina Shteinbrenner | 27

Northern Hazelhen | Olga Nemezhikova | 26

Black-throated Thrush | Olga Nemezhikova | 23

Pine Grosbeak | Dmitry Porshnev | 22

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 22

Godlewski's Bunting | Vladimir Maer | 20

Azure Tit | Dmitry Dubikovskiy | 20

Little Owl | Ilya Sukhov | 20

Rough-legged Buzzard | Nikita Yablokov | 19

Black-throated Accentor | Ilya Sukhov | 19

Great Rosefinch | Ilya Sukhov | 19

Siberian Jay | Mishail Belousow | 17

Willow Ptarmigan | Mishail Belousow | 17

Snowy Owl | Nina Shteinbrenner | 17

White-winged Crossbill | Andrey Chernykh | 17

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 17

Red-throated Thrush | Olga Nemezhikova | 17

Grey-Headed Woodpecker | Mishail Belousow | 16

Saker Falcon | Nina Shteinbrenner | 16

White-winged Crossbill | Ilya Sukhov | 16

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 16

Red Crossbill | Vladimir Maer | 15

Yellowhammer | Sergey Chumakov | 15

Meadow Bunting | Ilya Sukhov | 15

Eurasian Dipper | Olga Nemezhikova | 15

Eurasian Goldfinch | Olga Nemezhikova | 15

Long-tailed Rosefinch | Sergey Chumakov | 14

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 14

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 14

Hawfinch | Olga Nemezhikova | 14

Snowy Owl | Nina Shteinbrenner | 14

Red Crossbill | Mihail Ivanov | 14

Common Redpoll | Natalia Vorobyova | 13

Azure Tit | Ilya Sukhov | 13

Pallas's Rosefinch | Ilya Sukhov | 13

Red Crossbill | Ilya Sukhov | 13

Goldcrest | Denis Voronov | 13

Northern Bullfinch | Sergey Chumakov | 12

Northern Pintail | Nikita Yablokov | 12

Long-eared Owl | Nikita Yablokov | 12

Godlewski's Bunting | Ilya Sukhov | 12

Meadow Bunting | Ilya Sukhov | 12

Eurasian Dipper | Svetlana Agafonova | 12

Common Redpoll | Olga Nemezhikova | 12

Northern Bullfinch | Vladimir Maer | 11

Saker Falcon | Nina Shteinbrenner | 11

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 11

Pine Grosbeak | Aleksey Bolshakov | 11

Rook | Alexandr Kochetkov | 11

Pine Grosbeak | Maxim Afanasiev | 11

Northern Bullfinch | Olga Nemezhikova | 11

Bewick's Swan | Vladimir Maer | 10

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 10

Bohemian Waxwing | Sergey Chumakov | 10

Northern Goshawk | Mishail Belousow | 10

Northern Bullfinch | Mishail Belousow | 10

Snow Bunting | Mishail Belousow | 10

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 10

Greylag Goose | Ilya Sukhov | 10

Merlin | Ilya Sukhov | 10

Horned Lark | Ilya Sukhov | 10

Pallas's Rosefinch | Ilya Sukhov | 10

Pallas's Rosefinch | Ilya Sukhov | 10

Common Treecreeper | Ilya Sukhov | 10

Common Redpoll | Aleksey Bolshakov | 10

Northern Bullfinch | Aleksey Bolshakov | 10

Fieldfare | Nadezhda Orlova | 10

Northern Goshawk | Nadezhda Orlova | 10

Mallard | Olga Nemezhikova | 10

Bohemian Waxwing | Olga Nemezhikova | 10

Bohemian Waxwing | Olga Nemezhikova | 10

Azure Tit | Vladimir Pankratov | 9

Great Spotted Woodpecker | Mishail Belousow | 9

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 9

Common Redpoll | Marina Zubareva | 9

Northern Bullfinch | Marina Zubareva | 9

Azure-winged Magpie | Marina Zubareva | 9

Hawfinch | Marina Zubareva | 9

Coal Tit | Marina Zubareva | 9

Yellow-billed Chough | Ilya Sukhov | 9

Godlewski's Bunting | Ilya Sukhov | 9

Ural Owl | Ilya Sukhov | 9

Eurasian Blackbird | Alexandr Kochetkov | 9

Meadow Bunting | Tatiana Semenova | 9

Red Crossbill | Elena Kleymenova | 9

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 9

Mallard | Olga Nemezhikova | 9

Bohemian Waxwing | Olga Nemezhikova | 9

Red Crossbill | Vladimir Maer | 9

Northern Bullfinch | Sergey Chumakov | 8

Little Owl | Andrey Bazdyrev | 8

Ural Owl | Andrey Bazdyrev | 8

Upland Buzzard | Mihail Ivanov | 8

Baikal Bullfinch | Mihail Ivanov | 8

Goldcrest | Natalia Vorobyova | 8

Northern Hazelhen | Natalia Vorobyova | 8

Common Goldeneye | Marina Zubareva | 8

Long-tailed Rosefinch | Marina Zubareva | 8

Common Redpoll | Marina Zubareva | 8

Guldenstadt's Redstart | Ilya Sukhov | 8

Coal Tit | Pavel Karplyuk | 8

Coal Tit | Denis Zhbir | 8

White-winged Crossbill | Andreyenkov Oleg and Nataly | 8

Long-tailed Rosefinch | Denis Voronov | 8

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 8

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 8

Northern Bullfinch | Sergey Chumakov | 7

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 7

Brown Accentor | Dmitry Dubikovskiy | 7

Brown Accentor | Dmitry Dubikovskiy | 7

Mute Swan | Konstantin Romanov | 7

Brown Accentor | Konstantin Romanov | 7

White-tailed Sea-Eagle | Vladimir Pankratov | 7

Spotted Nutcracker | Mishail Belousow | 7

Tree Sparrow | Mishail Belousow | 7

Eurasian Dipper | Nina Shteinbrenner | 7

Ural Owl | Andrey Chernykh | 7

Red Crossbill | Mihail Ivanov | 7

White-Backed Woodpecker | Mihail Ivanov | 7

Red Crossbill | Natalia Vorobyova | 7

Upland Buzzard | Marina Zubareva | 7

Pine Grosbeak | Ilya Sukhov | 7

Guldenstadt's Redstart | Ilya Sukhov | 7

Brambling | Ilya Sukhov | 7

Common Redpoll | Ilya Sukhov | 7

Red Crossbill | Ilya Sukhov | 7

Common Redpoll | Ilya Sukhov | 7

Common Redpoll | Yulia Kashinskaya | 7

Spotted Nutcracker | Tatiana Semenova | 7

Willow Tit | Denis Zhbir | 7

Common Redpoll | Svetlana Agafonova | 7

Hawfinch | Eugeny Borisov | 7

Fieldfare | Elena Bobachenko | 7

Pine Grosbeak | Denis Voronov | 7

Mallard | Olga Nemezhikova | 7

Lesser Spotted Woodpecker | Olga Nemezhikova | 7

Black-Billed Magpie | Olga Nemezhikova | 7

Fieldfare | Olga Nemezhikova | 7

Coal Tit | Olga Nemezhikova | 7

Common Redpoll | Mihail Ivanov | 7

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 7

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 7

Northern Bullfinch | Vladimir Maer | 6

Mallard | Vladimir Maer | 6

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Maer | 6

Fieldfare | Sergey Chumakov | 6

Hawfinch | Sergey Chumakov | 6

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 6

Godlewski's Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 6

Guldenstadt's Redstart | Dmitry Dubikovskiy | 6

Northern Hazelhen | Mishail Belousow | 6

White-Backed Woodpecker | Mishail Belousow | 6

Merlin | Nina Shteinbrenner | 6

Upland Buzzard | Mihail Ivanov | 6

Azure-winged Magpie | Mihail Ivanov | 6

Long-tailed Rosefinch | Mihail Ivanov | 6

Smew | Mihail Ivanov | 6

Northern Bullfinch | Natalia Vorobyova | 6

Common Redpoll | Natalia Vorobyova | 6

Common Treecreeper | Natalia Vorobyova | 6

Eurasian Jackdaw | Natalia Vorobyova | 6

Rough-legged Buzzard | Nikita Yablokov | 6

Greater White-fronted Goose | Nikita Yablokov | 6

Bohemian Waxwing | Marina Zubareva | 6

Bohemian Waxwing | Marina Zubareva | 6

Guldenstadt's Redstart | Ilya Sukhov | 6

Common Redpoll | Ilya Sukhov | 6

Redwing | Ilya Sukhov | 6

Black-throated Thrush | Ilya Sukhov | 6

Long-tailed Rosefinch | Ilya Sukhov | 6

Yellowhammer | Ilya Sukhov | 6

Long-tailed Rosefinch | Ilya Sukhov | 6

Red Crossbill | Ilya Sukhov | 6

Lesser Spotted Woodpecker | Ilya Sukhov | 6

Hawfinch | Aleksey Bolshakov | 6

Common Redpoll | Nadezhda Orlova | 6

Northern Bullfinch | Elena Vasilyeva | 6

Long-tailed Rosefinch | Tatiana Semenova | 6

Baikal Bullfinch | Denis Zhbir | 6

Long-tailed Tit | Eugeny Borisov | 6

Eurasian Pygmy-Owl | Andrei Bespalov | 6

Baikal Bullfinch | Denis Voronov | 6

Fieldfare | Denis Voronov | 6

Long-tailed Rosefinch | Denis Voronov | 6

Black Woodpecker | Denis Voronov | 6

Pine Grosbeak | Evgeny Rodichev | 6

Eurasian Dipper | Vladimir Maer | 6

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 6

Yellowhammer | Sergey Chumakov | 6

Guldenstadt's Redstart | Dmitry Dubikovskiy | 6

Godlewski's Bunting | Konstantin Romanov | 6

Northern Bullfinch | Mishail Belousow | 6

Snow Bunting | Mishail Belousow | 6

Brown Accentor | Nina Shteinbrenner | 6

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 6

Pine Grosbeak | Maxim Afanasiev | 6

White-winged Crossbill | Elena Kleymenova | 6

Eurasian Dipper | Olga Nemezhikova | 6

Red Crossbill | Vladimir Maer | 6

Guldenstadt's Redstart | Dmitry Dubikovskiy | 6

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 6

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 6

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 6

Bohemian Waxwing | Vladimir Maer | 5

Pallas's Rosefinch | Vladimir Maer | 5

Eurasian Dipper | Vladimir Maer | 5

Great Spotted Woodpecker | Sergey Chumakov | 5

Whooper Swan | Dmitry Dubikovskiy | 5

Yellowhammer | Dmitry Dubikovskiy | 5

Siberian Tit | Dmitry Dubikovskiy | 5

Red Crossbill | Dmitry Dubikovskiy | 5

Horned Lark | Dmitry Dubikovskiy | 5

Great Rosefinch | Dmitry Dubikovskiy | 5

Pallas's Rosefinch | Dmitry Dubikovskiy | 5

Godlewski's Bunting | Konstantin Romanov | 5

Great Spotted Woodpecker | Victor Natykanets | 5

White-Backed Woodpecker | Mishail Belousow | 5

Coal Tit | Mishail Belousow | 5

Goldcrest | Mishail Belousow | 5

Godlewski's Bunting | Andrey Bazdyrev | 5

Meadow Bunting | Andrey Bazdyrev | 5

Pallas's Rosefinch | Andrey Bazdyrev | 5

Eurasian Goldfinch | Nina Shteinbrenner | 5

Brown Accentor | Nina Shteinbrenner | 5

Red-billed Chough | Nina Shteinbrenner | 5

Azure Tit | Andrey Chernykh | 5

Common Redpoll | Mihail Ivanov | 5

Coal Tit | Natalia Vorobyova | 5

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 5

Baikal Bullfinch | Natalia Vorobyova | 5

Great Spotted Woodpecker | Lyubov Dokuchaeva | 5

Eurasian Dipper | Marina Zubareva | 5

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 5

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 5

Siberian Tit | Ilya Sukhov | 5

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 5

Brown Accentor | Ilya Sukhov | 5

Spotted Nutcracker | Ilya Sukhov | 5

Baikal Bullfinch | Ilya Sukhov | 5

Common Treecreeper | Ilya Sukhov | 5

Common Redpoll | Ilya Sukhov | 5

Upland Buzzard | Aleksey Bolshakov | 5

Northern Bullfinch | Aleksey Bolshakov | 5

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 5

Eurasian Jay | Tatiana Semenova | 5

Willow Tit | Tatiana Semenova | 5

Northern Bullfinch | Denis Zhbir | 5

Eurasian Nuthatch | Denis Zhbir | 5

Pine Grosbeak | Nikolai Nekhoroshev | 5

Common Redpoll | Eugeny Borisov | 5

Baikal Bullfinch | Elena Kleymenova | 5

Pine Grosbeak | Elena Bobachenko | 5

Common Redpoll | Vera Krasilnikova | 5

Baikal Bullfinch | Andrey Permyakov | 5

Whooper Swan | Denis Voronov | 5

Goldcrest | Denis Voronov | 5

Willow Tit | Olga Nemezhikova | 5

Great Tit | Olga Nemezhikova | 5

Grey-Headed Woodpecker | Olga Nemezhikova | 5

Black-throated Thrush | Vyacheslav Yusupov | 5

Northern Bullfinch | Vladimir Maer | 5

Greylag Goose | Konstantin Romanov | 5

Rough-legged Buzzard | Nina Shteinbrenner | 5

Long-tailed Rosefinch | Mihail Ivanov | 5

Northern Goshawk | Nadezhda Orlova | 5

Common Redpoll | Eugeny Borisov | 5

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 5

Guldenstadt's Redstart | Dmitry Dubikovskiy | 5

Northern Bullfinch | Mishail Belousow | 5

Northern Hazelhen | Mishail Belousow | 5

Snow Bunting | Mishail Belousow | 5

Ural Owl | Nina Shteinbrenner | 5

Upland Buzzard | Nina Shteinbrenner | 5

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 5

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 5

Red-billed Chough | Nina Shteinbrenner | 5

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 5

Yellowhammer | Sergey Chumakov | 5

Baikal Bullfinch | Mihail Ivanov | 5

Pine Grosbeak | Maxim Afanasiev | 5

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 5

Common Redpoll | Marina Zubareva | 5

Northern Black Grouse | Anna Vasilchenko | 4

Pine Grosbeak | Vladimir Maer | 4

Pallas's Rosefinch | Vladimir Maer | 4

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Maer | 4

Fieldfare | Sergey Chumakov | 4

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 4

Godlewski's Bunting | Irina Popova | 4

Fieldfare | Irina Popova | 4

Mute Swan | Dmitry Dubikovskiy | 4

Rock Pigeon | Dmitry Dubikovskiy | 4

Pallas's Rosefinch | Dmitry Dubikovskiy | 4

Yellowhammer | Dmitry Dubikovskiy | 4

Fieldfare | Dmitry Dubikovskiy | 4

Long-tailed Rosefinch | Dmitry Dubikovskiy | 4

Eurasian Goldfinch | Konstantin Romanov | 4

Marsh Tit | Konstantin Romanov | 4

Red Crossbill | Konstantin Romanov | 4

Whooper Swan | Vladimir Pankratov | 4

Fieldfare | Vladimir Pankratov | 4

Lesser Spotted Woodpecker | Vladimir Pankratov | 4

Willow Tit | Mishail Belousow | 4

Common Treecreeper | Mishail Belousow | 4

House Sparrow | Mishail Belousow | 4

Godlewski's Bunting | Andrey Bazdyrev | 4

Guldenstadt's Redstart | Andrey Bazdyrev | 4

Meadow Bunting | Andrey Bazdyrev | 4

Fieldfare | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Bullfinch | Nina Shteinbrenner | 4

White-winged Crossbill | Nina Shteinbrenner | 4

Rough-legged Buzzard | Nina Shteinbrenner | 4

Ural Owl | Nina Shteinbrenner | 4

Hill Pigeon | Nina Shteinbrenner | 4

Horned Lark | Nina Shteinbrenner | 4

Lesser Spotted Woodpecker | Andrey Chernykh | 4

Fieldfare | Andrey Chernykh | 4

White-winged Crossbill | Andrey Chernykh | 4

Eurasian Goldfinch | Andrey Chernykh | 4

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 4

Red Crossbill | Natalia Vorobyova | 4

Willow Tit | Natalia Vorobyova | 4

Great Spotted Woodpecker | Natalia Vorobyova | 4

Bohemian Waxwing | Konstantin Surgutskiy | 4

Pine Grosbeak | Lyubov Dokuchaeva | 4

Rough-legged Buzzard | Nikita Yablokov | 4

Rough-legged Buzzard | Nikita Yablokov | 4

Eurasian Jay | Nikita Yablokov | 4

Goosander | Marina Zubareva | 4

Upland Buzzard | Marina Zubareva | 4

Tree Sparrow | Marina Zubareva | 4

Whooper Swan | Ilya Sukhov | 4

Northern Bullfinch | Ilya Sukhov | 4

Godlewski's Bunting | Ilya Sukhov | 4

Red Crossbill | Ilya Sukhov | 4

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 4

Northern Bullfinch | Ilya Sukhov | 4

Baikal Bullfinch | Ilya Sukhov | 4

Willow Tit | Ilya Sukhov | 4

Black Woodpecker | Ilya Sukhov | 4

Yellowhammer | Ekaterina Shichkova | 4

Baikal Bullfinch | Ekaterina Shichkova | 4

Pine Grosbeak | Aleksey Bolshakov | 4

Long-tailed Rosefinch | Nikolay Alekseev | 4

Great Tit | Elena Vasilyeva | 4

Common Redpoll | Elena Vasilyeva | 4

Northern Hazelhen | Alexandr Kochetkov | 4

Black Woodpecker | Alexandr Kochetkov | 4

Lesser Spotted Woodpecker | Alexandr Kochetkov | 4

Daurian Partridge | Tatiana Semenova | 4

Hill Pigeon | Tatiana Semenova | 4

Common Redpoll | Tatiana Semenova | 4

Bohemian Waxwing | Tatiana Semenova | 4

Tree Sparrow | Tatiana Semenova | 4

Hawfinch | Tatiana Semenova | 4

Eurasian Nuthatch | Tatiana Semenova | 4

Bohemian Waxwing | Denis Zhbir | 4

Northern Bullfinch | Denis Zhbir | 4

Common Redpoll | Denis Zhbir | 4

Great Tit | Maxim Afanasiev | 4

Northern Goshawk | Maxim Afanasiev | 4

Eurasian Dipper | Svetlana Agafonova | 4

House Sparrow | Eugeny Borisov | 4

Common Raven | Elena Kleymenova | 4

Great Tit | Elena Kleymenova | 4

Tree Sparrow | Elena Kleymenova | 4

Common Redpoll | Elena Bobachenko | 4

Pine Grosbeak | Elena Bobachenko | 4

Willow Tit | Denis Voronov | 4

Carrion Crow | Olga Nemezhikova | 4

Fieldfare | Olga Nemezhikova | 4

Common Redpoll | Evgeny Rodichev | 4

Fieldfare | Sergey Chumakov | 4

Brown Accentor | Konstantin Romanov | 4

Willow Ptarmigan | Mishail Belousow | 4

Northern Goshawk | Mishail Belousow | 4

Coal Tit | Mishail Belousow | 4

Fieldfare | Nina Shteinbrenner | 4

Saker Falcon | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 4

Yellowhammer | Sergey Chumakov | 4

Godlewski's Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 4

White-tailed Sea-Eagle | Vladimir Pankratov | 4

Common Redpoll | Mihail Ivanov | 4

Common Goldeneye | Marina Zubareva | 4

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 4

Red-billed Chough | Nina Shteinbrenner | 4

Eurasian Blackbird | Alexandr Kochetkov | 4

Eurasian Dipper | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Black Grouse | Anna Vasilchenko | 4

Pine Grosbeak | Nina Bredihina | 3

Eurasian Dipper | Vladimir Maer | 3

Grey-Headed Woodpecker | Vladimir Maer | 3

Godlewski's Bunting | Vladimir Maer | 3

Eurasian Siskin | Sergey Chumakov | 3

Rough-legged Buzzard | Igor Fefelov | 3

Common Redpoll | Irina Popova | 3

Willow Tit | Irina Popova | 3

Golden Eagle | Irina Popova | 3

Whooper Swan | Dmitry Dubikovskiy | 3

Marsh Tit | Dmitry Dubikovskiy | 3

Black-throated Thrush | Dmitry Dubikovskiy | 3

Willow Tit | Dmitry Dubikovskiy | 3

Guldenstadt's Redstart | Dmitry Dubikovskiy | 3

Meadow Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Grey Heron | Dmitry Dubikovskiy | 3

Greylag Goose | Konstantin Romanov | 3

Whooper Swan | Konstantin Romanov | 3

Bewick's Swan | Konstantin Romanov | 3

Godlewski's Bunting | Konstantin Romanov | 3

Siberian Tit | Konstantin Romanov | 3

Willow Tit | Konstantin Romanov | 3

Baikal Bullfinch | Vladimir Pankratov | 3

Greylag Goose | Vladimir Pankratov | 3

Eurasian Goldfinch | Vladimir Pankratov | 3

Azure Tit | Vladimir Pankratov | 3

Tree Sparrow | Vladimir Pankratov | 3

Common Redpoll | Victor Natykanets | 3

Willow Tit | Victor Natykanets | 3

Great Tit | Mishail Belousow | 3

Snow Bunting | Mishail Belousow | 3

Eurasian Nuthatch | Mishail Belousow | 3

Siberian Tit | Andrey Bazdyrev | 3

Red Crossbill | Andrey Bazdyrev | 3

Hawfinch | Andrey Bazdyrev | 3

Horned Lark | Andrey Bazdyrev | 3

Brown Accentor | Andrey Bazdyrev | 3

Guldenstadt's Redstart | Andrey Bazdyrev | 3

Guldenstadt's Redstart | Andrey Bazdyrev | 3

Meadow Bunting | Andrey Bazdyrev | 3

Bohemian Waxwing | Nina Shteinbrenner | 3

Eurasian Jay | Nina Shteinbrenner | 3

Pine Grosbeak | Nina Shteinbrenner | 3

Horned Lark | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Bullfinch | Andrey Chernykh | 3

Hooded Crow | Andrey Chernykh | 3

Red Crossbill | Andrey Chernykh | 3

Black-throated Thrush | Andrey Chernykh | 3

Common Redpoll | Mihail Ivanov | 3

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 3

Bohemian Waxwing | Natalia Vorobyova | 3

Pine Grosbeak | Natalia Vorobyova | 3

Great Tit | Natalia Vorobyova | 3

Willow Tit | Nikita Yablokov | 3

Black-throated Thrush | Nikita Yablokov | 3

Fieldfare | Nadezhda Bogomyakova | 3

Tree Sparrow | Valerii Bogdanovich | 3

Pine Grosbeak | Valerii Bogdanovich | 3

Azure Tit | Valerii Bogdanovich | 3

Mallard | Marina Zubareva | 3

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 3

Common Goldeneye | Ilya Sukhov | 3

Golden Eagle | Ilya Sukhov | 3

Siberian Tit | Ilya Sukhov | 3

Hawfinch | Ilya Sukhov | 3

Brown Accentor | Ilya Sukhov | 3

Pallas's Rosefinch | Ilya Sukhov | 3

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 3

Black-Billed Magpie | Ilya Sukhov | 3

Fieldfare | Ilya Sukhov | 3

Northern Bullfinch | Ilya Sukhov | 3

Baikal Bullfinch | Ilya Sukhov | 3

Common Redpoll | Ekaterina Shichkova | 3

Mallard | Aleksey Bolshakov | 3

Grey-Headed Woodpecker | Nadezhda Orlova | 3

Pine Grosbeak | Natalya Vasilyeva | 3

Common Redpoll | Elena Vasilyeva | 3

Red Crossbill | Alexandr Kochetkov | 3

Northern Bullfinch | Alexandr Kochetkov | 3

Common Treecreeper | Alexandr Kochetkov | 3

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 3

Goldcrest | Alexandr Kochetkov | 3

House Sparrow | Tatiana Semenova | 3

Great Tit | Tatiana Semenova | 3

Rock Pigeon | Denis Zhbir | 3

Great Tit | Denis Zhbir | 3

Willow Tit | Maxim Afanasiev | 3

Tree Sparrow | Maxim Afanasiev | 3

Fieldfare | Eugeny Borisov | 3

Hawfinch | Eugeny Borisov | 3

Coal Tit | Eugeny Borisov | 3

Northern Bullfinch | Eugeny Borisov | 3

Coal Tit | Elena Kleymenova | 3

Baikal Bullfinch | Elena Bobachenko | 3

Bohemian Waxwing | Elena Bobachenko | 3

Great Spotted Woodpecker | Elena Bobachenko | 3

Spotted Nutcracker | Vera Krasilnikova | 3

Northern Bullfinch | Vera Krasilnikova | 3

Pine Grosbeak | Denis Voronov | 3

Great Tit | Denis Voronov | 3

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 3

Bohemian Waxwing | Vladimir Maer | 3

Mallard | Vladimir Maer | 3

Grey-Headed Woodpecker | Vladimir Maer | 3

Fieldfare | Sergey Chumakov | 3

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 3

Yellowhammer | Dmitry Dubikovskiy | 3

House Sparrow | Mishail Belousow | 3

Bohemian Waxwing | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Bullfinch | Nina Shteinbrenner | 3

Tree Sparrow | Nina Shteinbrenner | 3

Snowy Owl | Nina Shteinbrenner | 3

Merlin | Nina Shteinbrenner | 3

Pallas's Rosefinch | Nina Shteinbrenner | 3

Common Redpoll | Andrey Chernykh | 3

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 3

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 3

Upland Buzzard | Mihail Ivanov | 3

Upland Buzzard | Marina Zubareva | 3

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 3

Common Redpoll | Aleksey Bolshakov | 3

Eurasian Goldfinch | Elena Vasilyeva | 3

Pine Grosbeak | Alexandr Kochetkov | 3

Long-tailed Tit | Tatiana Semenova | 3

Hawfinch | Tatiana Semenova | 3

Hawfinch | Eugeny Borisov | 3

Common Redpoll | Eugeny Borisov | 3

Pine Grosbeak | Elena Bobachenko | 3

Long-tailed Rosefinch | Elena Bobachenko | 3

Eurasian Dipper | Vladimir Maer | 3

Northern Goshawk | Mishail Belousow | 3

White-winged Crossbill | Nina Shteinbrenner | 3

Brown Accentor | Nina Shteinbrenner | 3

Brown Accentor | Nina Shteinbrenner | 3

Merlin | Nina Shteinbrenner | 3

Red Crossbill | Mihail Ivanov | 3

Great Rosefinch | Mihail Ivanov | 3

Baikal Bullfinch | Mihail Ivanov | 3

Common Redpoll | Marina Zubareva | 3

Hawfinch | Marina Zubareva | 3

Coal Tit | Marina Zubareva | 3

Pine Grosbeak | Natalya Vasilyeva | 3

Pine Grosbeak | Maxim Afanasiev | 3

Eurasian Dipper | Svetlana Agafonova | 3

Mallard | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Bullfinch | Nina Shteinbrenner | 3

Merlin | Nina Shteinbrenner | 3

Upland Buzzard | Nina Shteinbrenner | 3

Common Redpoll | Nina Shteinbrenner | 3

Horned Lark | Nina Shteinbrenner | 3

Pine Grosbeak | Marina Zubareva | 3

Azure-winged Magpie | Marina Zubareva | 3

Pine Grosbeak | Natalya Vasilyeva | 3

Long-tailed Rosefinch | Denis Voronov | 3

Eurasian Dipper | Vladimir Maer | 3

Eurasian Goldfinch | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Bullfinch | Nina Shteinbrenner | 3

Common Redpoll | Vera Krasilnikova | 3

Northern Bullfinch | Alexander Rausch | 3

Eurasian Blackbird | Alexandr Kochetkov | 3

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Tristram's Bunting (Ocyris tristrami)

© Maxim Afanasiev
2020-07-25
Sakha region, Suntar ulus

The first meeting in the Sakha region. The first observation of nesting in the Sakha region.


Common Moorhen (Gallinula chloropus)

© Maxim Afanasiev
2020-07-22

The 2nd photo-record of a Moorhen's brood in Yakutia.


Sharp-tailed Sandpiper (Calidris acuminata)

© Vladimir Pankratov
2020-07-12
Biysk Altai kraiLesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Alexandr Kochetkov
2020-05-31
Altai krai

The first meeting in the Altai Territory.

unidentified birds


2020-08-06

Александр Кочетков: Что за бровастые утки?

2020-08-06

Татьяна Семенова: Поясницу тоже заметила, вроде главный признак воронка, но не решилась так определить....

more unidentified birds...