search

Best photos of the month, March 2020.

Northern Hazelhen | Denis Kazakov | 32

Pine Grosbeak | Olga Nemezhikova | 30

White-winged Crossbill | Olga Nemezhikova | 25

Saker Falcon | Elena Kleymenova | 23

Azure Tit | Vladimir Maer | 22

White-winged Crossbill | Olga Nemezhikova | 21

Saker Falcon | Ilya Sukhov | 20

Rough-legged Buzzard | Ilya Sukhov | 19

Siberian Jay | Aleksey Bolshakov | 18

Common Redpoll | Olga Nemezhikova | 18

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Maer | 17

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 17

Great Grey Owl | Ilya Sukhov | 17

Long-tailed Tit | Olga Nemezhikova | 17

Rustic Bunting | Sergey Chumakov | 16

Eurasian Goldfinch | Ekaterina Shichkova | 16

Siberian Jay | Aleksey Bolshakov | 16

Azure Tit | Denis Zhbir | 16

Eurasian Jay | Olga Nemezhikova | 16

Great Rosefinch | Nikolai Dorofeev | 16

Siberian Jay | Aleksey Bolshakov | 15

Eurasian Jay | Olga Nemezhikova | 15

Great Rosefinch | Nikolai Dorofeev | 15

Eurasian Goldfinch | Sergey Chumakov | 14

Willow Ptarmigan | Mishail Belousow | 14

Red Crossbill | Alexei Ebel | 13

Fieldfare | Mishail Belousow | 13

Eurasian Jackdaw | Nina Shteinbrenner | 13

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 13

Eurasian Jay | Elena Kleymenova | 13

Eurasian Dipper | Olga Nemezhikova | 13

Great Grey Shrike | Mishail Belousow | 12

Red Crossbill | Olga Nemezhikova | 12

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 12

Red-throated Thrush | Olga Nemezhikova | 12

Pallas's Sandgrouse | Nina Shteinbrenner | 11

Snow Bunting | Ilya Sukhov | 11

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 11

Ural Owl | Denis Kazakov | 11

Red Crossbill | Olga Nemezhikova | 11

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 11

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 11

Great Grey Owl | Elena Kleymenova | 11

Northern Hazelhen | Mishail Belousow | 10

Eurasian Jay | Dmitry Nizovtsev | 10

Spotted Nutcracker | Dmitry Nizovtsev | 10

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 10

Hawfinch | Elena Bobachenko | 10

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 10

Common Redpoll | Olga Nemezhikova | 10

Siberian Accentor | Valerii Bogdanovich | 9

White-tailed Sea-Eagle | Ilya Sukhov | 9

Bohemian Waxwing | Dmitry Nizovtsev | 9

Eurasian Blackbird | Ekaterina Shichkova | 9

Fieldfare | Ekaterina Shichkova | 9

Eurasian Dipper | Eleanor Pate | 9

Great Grey Owl | Ilya Sukhov | 9

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 8

Siberian Jay | Vladimir Pankratov | 8

Asian Rosy-Finch | Valerii Bogdanovich | 8

Asian Rosy-Finch | Valerii Bogdanovich | 8

Snow Bunting | Ilya Sukhov | 8

Eurasian Jay | Ilya Sukhov | 8

European Greenfinch | Ilya Sukhov | 8

Coal Tit | Aleksey Bolshakov | 8

Willow Tit | Alexandr Kochetkov | 8

Eurasian Jackdaw | Denis Zhbir | 8

Grey Partridge | Denis Zhbir | 8

Long-tailed Tit | Elena Kleymenova | 8

Common Treecreeper | Elena Kleymenova | 8

Black Woodpecker | Denis Kazakov | 8

European Greenfinch | Elena Bobachenko | 8

Fieldfare | Denis Voronov | 8

Pine Grosbeak | Olga Nemezhikova | 8

Great Spotted Woodpecker | Olga Nemezhikova | 8

Siberian Jay | Aleksey Bolshakov | 8

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 8

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 7

Eversmann's Redstart | Sergey Chumakov | 7

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 7

Long-tailed Duck | Igor Fefelov | 7

Coal Tit | Konstantin Romanov | 7

Eurasian Jackdaw | Vladimir Pankratov | 7

Hybrid Bunting | Vladimir Pankratov | 7

Hooded Crow | Mishail Belousow | 7

Common Raven | Mishail Belousow | 7

Sky Lark | Mishail Belousow | 7

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 7

Merlin | Valerii Bogdanovich | 7

Eurasian Nuthatch | Ilya Sukhov | 7

Rook | Ilya Sukhov | 7

Common Starling | Ilya Sukhov | 7

Sky Lark | Ilya Sukhov | 7

European Greenfinch | Yulia Kashinskaya | 7

Eurasian Jay | Denis Zhbir | 7

Black Woodpecker | Elena Kleymenova | 7

Great Spotted Woodpecker | Denis Kazakov | 7

Bohemian Waxwing | Denis Kazakov | 7

Ural Owl | Denis Voronov | 7

Northern Hazelhen | Denis Voronov | 7

White-Backed Woodpecker | Denis Voronov | 7

Black-Billed Magpie | Denis Voronov | 7

Long-tailed Tit | Denis Voronov | 7

Great Rosefinch | Nikolai Dorofeev | 7

Mallard | Olga Nemezhikova | 7

Eurasian Nuthatch | Olga Nemezhikova | 7

Mallard | Olga Nemezhikova | 7

Common Starling | Aleksey Kochergin | 7

White-tailed Sea-Eagle | Ilya Sukhov | 7

Ural Owl | Denis Kazakov | 7

Pallas's Sandgrouse | Nina Shteinbrenner | 7

Great Rosefinch | Nikolai Dorofeev | 7

Common Sparrowhawk | Elena Shnayder | 6

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 6

Fieldfare | Sergey Chumakov | 6

Yellowhammer | Vladimir Pankratov | 6

Grey-Headed Woodpecker | Vladimir Pankratov | 6

Spotted Nutcracker | Vladimir Pankratov | 6

Guldenstadt's Redstart | Nina Shteinbrenner | 6

Carrion Crow | Mihail Ivanov | 6

Red Crossbill | Nikita Yablokov | 6

White-winged Crossbill | Nikita Yablokov | 6

Black-Billed Magpie | Vladimir Veitcel | 6

Black Kite | Ilya Sukhov | 6

Northern Lapwing | Nadezhda Orlova | 6

Red Crossbill | Alexandr Kochetkov | 6

Red Crossbill | Alexandr Kochetkov | 6

Eurasian Nuthatch | Alexandr Kochetkov | 6

Long-tailed Rosefinch | Tatiana Semenova | 6

Northern Bullfinch | Elena Bobachenko | 6

Long-tailed Rosefinch | Oleg Popov | 6

Common Starling | Oleg Popov | 6

White-Backed Woodpecker | Denis Voronov | 6

Goldcrest | Denis Voronov | 6

Spotted Nutcracker | Denis Voronov | 6

Long-tailed Tit | Denis Voronov | 6

Greater White-fronted Goose | Olga Nemezhikova | 6

Black-Billed Magpie | Olga Nemezhikova | 6

Common Chaffinch | Eleanor Pate | 6

European Greenfinch | Aleksey Kochergin | 6

Grey-Headed Woodpecker | Nina Shteinbrenner | 6

Great Spotted Woodpecker | Aleksey Kudinov | 6

Eurasian Jackdaw | Nina Shteinbrenner | 6

Pallas's Sandgrouse | Nina Shteinbrenner | 6

Eurasian Jackdaw | Nina Shteinbrenner | 6

Long-tailed Rosefinch | Sergey Chumakov | 5

Hybrid Goldfinch | Sergey Chumakov | 5

Pallas's Rosefinch | Sergey Chumakov | 5

Bohemian Waxwing | Sergey Chumakov | 5

Great Grey Shrike | Dmitry Dubikovskiy | 5

Northern Bullfinch | Vladimir Pankratov | 5

Eurasian Dipper | Vladimir Pankratov | 5

Common Chaffinch | Vladimir Pankratov | 5

Eurasian Goldfinch | Mishail Belousow | 5

Upland Buzzard | Nina Shteinbrenner | 5

Red Crossbill | Mihail Ivanov | 5

Bohemian Waxwing | Lyubov Dokuchaeva | 5

Whooper Swan | Nadezhda Bogomyakova | 5

Great Spotted Woodpecker | Aleksey Kudinov | 5

Common Sparrowhawk | Ilya Sukhov | 5

Black Woodpecker | Ilya Sukhov | 5

Hawfinch | Ilya Sukhov | 5

Northern Lapwing | Ilya Sukhov | 5

Stock Pigeon | Ilya Sukhov | 5

Upland Buzzard | Aleksey Bolshakov | 5

Hen Harrier | Nadezhda Orlova | 5

Siberian Black-backed Gull | Alexandr Kochetkov | 5

Long-tailed Tit | Alexandr Kochetkov | 5

Pallas's Rosefinch | Tatiana Semenova | 5

Siberian Jay | Maxim Afanasiev | 5

Ural Owl | Eugeny Borisov | 5

Fieldfare | Oleg Popov | 5

Ural Owl | Denis Voronov | 5

Pine Grosbeak | Denis Voronov | 5

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 5

Ruddy Shelduck | Nikolai Dorofeev | 5

Azure Tit | Vladimir Maer | 5

Long-tailed Duck | Igor Fefelov | 5

Eurasian Goldfinch | Mishail Belousow | 5

Pine Bunting | Nina Shteinbrenner | 5

Siberian Jay | Aleksey Bolshakov | 5

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 5

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 5

Ural Owl | Denis Voronov | 5

Pallas's Rosefinch | Tatiana Semenova | 5

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 5

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 5

Siberian Jay | Nina Shteinbrenner | 5

Eurasian Goldfinch | Sergey Chumakov | 4

Hybrid Goldfinch | Sergey Chumakov | 4

Common Redpoll | Sergey Chumakov | 4

Rustic Bunting | Sergey Chumakov | 4

Eurasian Nuthatch | Konstantin Romanov | 4

Long-tailed Tit | Mishail Belousow | 4

Rook | Nina Shteinbrenner | 4

Siberian Jay | Nina Shteinbrenner | 4

Eversmann's Redstart | Nina Shteinbrenner | 4

Eversmann's Redstart | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Grey Shrike | Nina Shteinbrenner | 4

Yellowhammer | Mihail Ivanov | 4

Rock Pigeon | Natalia Vorobyova | 4

Northern Lapwing | Nadezhda Bogomyakova | 4

Rough-legged Buzzard | Valerii Bogdanovich | 4

Mongolian Lark | Valerii Bogdanovich | 4

Asian Short-toed Lark | Valerii Bogdanovich | 4

Eurasian Goldfinch | Ilya Sukhov | 4

Eurasian Jackdaw | Ilya Sukhov | 4

Great Spotted Woodpecker | Ilya Sukhov | 4

Mew Gull | Ilya Sukhov | 4

Willow Tit | Aleksey Bolshakov | 4

White Wagtail | Aleksey Bolshakov | 4

Coal Tit | Alexandr Kochetkov | 4

Northern Bullfinch | Alexandr Kochetkov | 4

Northern Hazelhen | Alexandr Kochetkov | 4

Azure Tit | Alexandr Kochetkov | 4

Common Kestrel | Alexandr Kochetkov | 4

Black Kite | Alexandr Kochetkov | 4

Northern Hawk Owl | Maxim Afanasiev | 4

Northern Bullfinch | Eugeny Borisov | 4

Tree Sparrow | Eugeny Borisov | 4

Northern Bullfinch | Eugeny Borisov | 4

White-Backed Woodpecker | Eugeny Borisov | 4

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Elena Kleymenova | 4

Ural Owl | Denis Kazakov | 4

White-Backed Woodpecker | Elena Bobachenko | 4

Long-tailed Tit | Elena Bobachenko | 4

Eurasian Nuthatch | Oleg Popov | 4

Lesser Spotted Woodpecker | Oleg Popov | 4

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 4

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 4

Long-tailed Tit | Denis Voronov | 4

Spotted Nutcracker | Denis Voronov | 4

Eurasian Jay | Denis Voronov | 4

Eurasian Nuthatch | Denis Voronov | 4

Northern Bullfinch | Denis Voronov | 4

Willow Tit | Eleanor Pate | 4

Red Crossbill | Eleanor Pate | 4

Common Chaffinch | Aleksey Kochergin | 4

Eurasian Blackbird | Sergey Chumakov | 4

Rustic Bunting | Sergey Chumakov | 4

Fieldfare | Mishail Belousow | 4

Eversmann's Redstart | Nina Shteinbrenner | 4

Eurasian Siskin | Nina Shteinbrenner | 4

Upland Buzzard | Aleksey Bolshakov | 4

Hawfinch | Elena Bobachenko | 4

Northern Hazelhen | Denis Voronov | 4

Fieldfare | Mishail Belousow | 4

Great Grey Owl | Ilya Sukhov | 4

Eversmann's Redstart | Sergey Chumakov | 4

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 4

Siberian Tit | Nina Shteinbrenner | 4

Whooper Swan | Nadezhda Bogomyakova | 4

Spotted Nutcracker | Vladimir Pankratov | 4

Eurasian Jackdaw | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 4

Horned Lark | Nina Shteinbrenner | 4

Northern Black Grouse | Nina Shteinbrenner | 4

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Alexandr Kochetkov
2020-05-31
Altai krai

The first meeting in the Altai Territory.


Oriental Greenfinch (Chloris sinica)

© Jack Wilshere
2020-05-28

The first photo-record (and probably the first record; the previous recirds stays unconfirmed) in the Republic of Buryatia.


Common Moorhen (Gallinula chloropus)

© Nadejda Popova
2020-05-25
Irkutsk

A very rare and episodically nesting vagrant in the Irkutsk Region and the Repubic of Buryatia. The first photo-record in the Baikal region.


Bearded Tit (Panurus biarmicus)

© Igor Fefelov
2020-05-22
Sukhovskaya, Angarsk District, Irkutsk Region

The species has the much limited range in the Irkutsk Region. The first record in this region for the last ten years (and, additionally, outside of the only known breeding location).

unidentified birds


2020-07-12

Андрей Баздырев: Могильник вроде бы (полувзрослый)

2020-07-12

Андрей Баздырев: Плешанка

more unidentified birds...